Wednesday, February 18, 2015

Gong Xi Fa Cai. Gong Hei Fat Choy. Wan Shi Ru Yi. Guo Nian Hao. Happy Chinese Lunar New Year 2015!

Gong Xi Fa Cai. Gong Hei Fat Choy. Wan Shi Ru Yi. Guo Nian Hao. Happy Chinese Lunar New Year 2015!Stained Glass Rainbow Coffee Mug

No comments: