Monday, December 14, 2015

Gong Xi Fa Cai. Gong Hei Fat Choy. Wan Shi Ru Yi. Guo Nian Hao. Happy Chinese Lunar New Year 2016!

Gong Xi Fa Cai. Gong Hei Fat Choy. Wan Shi Ru Yi. Guo Nian Hao. Happy Chinese Lunar New Year 2016!

No comments: